สรุปสถานการณ์โรคระบาดสัตว์ ประจำสัปดาห์ที่ 25 (ระหว่างวันที่ 17 - 23 มิถุนายน 2560)

สรุปสถานการณ์โรคระบาดสัตว์ ประจำสัปดาห์ที่ 25 (ระหว่างวันที่  17 - 23  มิถุนายน  2560)