สรุปสถานการณ์โรคระบาดสัตว์ ประจำสัปดาห์ที่ 25 (วันที่ 17 - 23 มิถุนายน 2560

สรุปสถานการณ์โรคระบาดสัตว์ ประจำสัปดาห์ที่ 25 (วันที่  17 - 23  มิถุนายน  2560)