สรุปสถานการณ์โรคระบาดสัตว์ ประจำสัปดาห์ที่ 26 (วันที่ 24 - 30 มิถุนายน 2560)

สรุปสถานการณ์โรคระบาดสัตว์ ประจำสัปดาห์ที่ 26 (วันที่  24 - 30    มิถุนายน  2560)