สรุปสถานการณ์โรคระบาดสัตว์ ประจำสัปดาห์ที่ 27 วันที่ 1 - 7 กรกฎาคม 2560

สรุปสถานการณ์โรคระบาดสัตว์ ประจำสัปดาห์ที่ 27 วันที่ 1 - 7  กรกฎาคม 2560