สรุปสถานการณ์โรคระบาดสัตว์ ประจำสัปดาห์ที่ 28 (ระหว่างวันที่ 8-14 กรกฎาคม 2560)

สรุปสถานการณ์โรคระบาดสัตว์ ประจำสัปดาห์ที่ 28 (ระหว่างวันที่  8-14 กรกฎาคม  2560)