สรุปสถานการณ์โรคระบาดสัตว์ ประจำสัปดาห์ที่ 29 (ระหว่างวันที่ 15 - 21 กรกฎาคม 2560)

สรุปสถานการณ์โรคระบาดสัตว์ ประจำสัปดาห์ที่ 29 (ระหว่างวันที่  15 - 21 กรกกฎาคม 2560)