สรุปสถานการณ์โรคระบาดสัตว์ ประจำสัปดาห์ที่ 29 (วันที่ 15 - 21 กรกฎาคม 2560)

สรุปสถานการณ์โรคระบาดสัตว์ ประจำสัปดาห์ที่ 29 (วันที่  15 - 21 กรกฎาคม  2560)