สรุปรายงานสถานการณ์โรคระบาดสัตว์ประจำสัปดาห์ที่ 33 (วันที่ 12 - 18 สิงหาคม 2560)

รายละเอียยดเพิ่มเติม