สรุปสถานการณ์โรคระบาดสัตว์ ประจำสัปดาห์ที่ 35 (วันที่ 26 สิงหาคม - 1 กันยายน 2560)

สรุปสถานการณ์โรคระบาดสัตว์ ประจำสัปดาห์ที่ 35 วันที่  26 สิงหาคม - 1 กันยายน 2560)

รายละเอียดเพิ่มเติม