สรุปสถานการณ์โรคระบาดสัตว์ ประจำสัปดาห์ที่ 36 วันที่ 2- 8 กันยายน 2560

สรุปสถานการณ์โรคระบาดสัตว์ประจำสัปดาห์ที่ 36 วันที่ 2- 8 กันยายน 2560

รายละเอียดเพิ่มเติม