สรุปสถานการณ์โรคระบาดสัตว์ ประจำสัปดาห์ที่ 37 วันที่ 9-15 กันยายน 2560

สรุปสถานการณ์โรคระบาดสัตว์ ประจำสัปดาห์ที่ 37 วันที่ 9-15 กันยายน  2560   ราละเอียดเพิ่มเติม...