สรุปสถานการณ์โรคระบาดสัตว์ ประจำสัปดาห์ที่ 39 วันที่ 23 - 29 กันยายน 2560

สรุปสถานการณ์โรคระบาดสัตว์ ประจำสัปดาห์ที่ 39 วันที่ 23 - 29 กันยายน  2560