สรุปสถานการณ์โรคระบาดสัตว์ ประจำสัปดาห์ที่ 44 (ระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม - 3พฤศจิกายน 2560)

สรุปสถานการณ์โรคระบาดสัตว์ ประจำสัปดาห์ที่ 44 (ระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม - 3พฤศจิกายน  2560)