สรุปสถานการณ์โรคระบาดสัตว์ ประจำสัปดาห์ที่ 45 (ระหว่างวันที่ 4 - 10 พฤศจิกายน 2560)

สรุปสถานการณ์โรคระบาดสัตว์ ประจำสัปดาห์ที่ 45  (ระหว่างวันที่  4 - 10 พฤศจิกายน  2560)