สรุปสถานการณ์โรคระบาดสัตว์ ประจำสัปดาห์ที่ 49 (ระหว่างวันที่ 2 - 8 ธันวาคม 2560)

สรุปสถานการณ์โรคระบาดสัตว์ ประจำสัปดาห์ที่ 49 (ระหว่างวันที่  2  - 8  ธันวาคม 2560)