สรุปสถานการณ์โรคระบาดสัตว์ ประจำสัปดาห์ที่ 50 ระหว่างวันที่ 9 - 15 ธันวาคม 2560

สรุปสถานการณ์โรคระบาดสัตว์ ประจำสัปดาห์ที่ 50  ระหว่างวันที่ 9 - 15 ธันวาคม 2560