สรุปสถานการณ์โรคระบาดสัตว์ ประจำสัปดาห์ที่ 51 (ระหว่างวันที่ 16 - 22 ธันวาคม 2560)

สรุปสถานการณ์โรคระบาดสัตว์ ประจำสัปดาห์ที่ 51  (ระหว่างวันที่  16 - 22 ธันวาคม 2560)