สรุปสถานการณ์โรคระบาดสัตว์ ประจำสัปดาห์ที่ 52 (ระหว่างวันที่ 23 - 31 ธันวาคม 2560)

สรุปสถานการณ์โรคระบาดสัตว์ ประจำสัปดาห์ที่ 52  (ระหว่างวันที่  23 - 31  ธันวาคม 2560)