สรุปสถานการณ์โรคระบาดสัตว์ ประจำสัปดาห์ที่ 3 (ระหว่างวันที่ 13 - 19 มกราคม 2561)

สรุปสถานการณ์โรคระบาดสัตว์ ประจำสัปดาห์ที่ 3 (ระหว่างวันที่  13 - 19  มกราคม  2561)