สรุปรายงานสถานการณ์โรคระบาดสัตว์ประจำสัปดาห์ที่ 5 ระหว่างวันที่ 27 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2561

สรุปรายงานสถานการณ์โรคระบาดสัตว์ประจำสัปดาห์ที่ 5  ระหว่างวันที่  27 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์  2561