สรุปรายงานสถานการณ์โรคระบาดสัตว์ประจำสัปดาห์ที่ 6 ระหว่างวันที่ 4 - 10 กุมภาพันธ์ 2561

สรุปรายงานสถานการณ์โรคระบาดสัตว์ประจำสัปดาห์ที่ 6  ระหว่างวันที่ 4 - 10 กุมภาพันธ์ 2561