สรุปรายงานสถานการณ์โรคระบาดสัตว์ประจำสัปดาห์ที่ 8 ระหว่างวันที่ 18 - 24 กุมภาพันธ์ 2561

สรุปรายงานสถานการณ์โรคระบาดสัตว์ประจำสัปดาห์ที่ 8 ระหว่างวันที่ 18 - 24 กุมภาพันธ์ 2561