สรุปสถานการณ์โรคระบาดสัตว์ ประจำสัปดาห์ที่ 12 (ระหว่างวันที่ 17 - 23 มีนาคม 2561)

สรุปสถานการณ์โรคระบาดสัตว์ ประจำสัปดาห์ที่ 12 (ระหว่างวันที่ 17 - 23 มีนาคม 2561)