สรุปสถานการณ์โรคระบาดสัตว์ ประจำสัปดาห์ที่ 14 (ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม - 6 เมษายน 2561)

สรุปสถานการณ์โรคระบาดสัตว์ ประจำสัปดาห์ที่ 14 (ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม - 6 เมษายน 2561)