สรุปสถานการณ์โรคระบาดสัตว์ ประจำสัปดาห์ที่ 15 (ระหว่างวันที่ 7 - 13 เมษายน 2561)

สรุปสถานการณ์โรคระบาดสัตว์ ประจำสัปดาห์ที่ 15 (ระหว่างวันที่ 7 - 13  เมษายน 2561)