สรุปสถานการณ์โรคระบาดสัตว์ ประจำสัปดาห์ที่ 16 (ระหว่างวันที่ 14 - 20 เมษายน 2561)

สรุปสถานการณ์โรคระบาดสัตว์ ประจำสัปดาห์ที่ 16 (ระหว่างวันที่ 14 - 20  เมษายน 2561)