สรุปสถานการณ์โรคระบาดสัตว์ ประจำสัปดาห์ที่ 17 (ระหว่างวันที่ 21 - 27 เมษายน 2561)

สรุปสถานการณ์โรคระบาดสัตว์ ประจำสัปดาห์ที่ 17 (ระหว่างวันที่ 21 - 27  เมษายน 2561)