สรุปสถานการณ์โรคระบาดสัตว์ ประจำสัปดาห์ที่ 18 (ระหว่างวันที่ 28 เมษายน - 4 พฤษภาคม 2561)

สรุปสถานการณ์โรคระบาดสัตว์ ประจำสัปดาห์ที่ 18 (ระหว่างวันที่ 28 เมษายน - 4 พฤษภาคม 2561)