สรุปสถานการณ์โรคระบาดสัตว์ ประจำสัปดาห์ที่ 19 (ระหว่างวันที่ 5 -11 พฤษภาคม 2561)

สรุปสถานการณ์โรคระบาดสัตว์ ประจำสัปดาห์ที่ 19 (ระหว่างวันที่ 5 -11 พฤษภาคม  2561)