สรุปสถานการณ์โรคระบาดสัตว์ ประจำสัปดาห์ที่ 20 (ระหว่างวันที่ 12 - 18 พฤษภาคม 2561)

สรุปสถานการณ์โรคระบาดสัตว์ ประจำสัปดาห์ที่ 20 (ระหว่างวันที่  12 - 18 พฤษภาคม 2561)