สรุปสถานการณ์โรคระบาดสัตว์ ประจำสัปดาห์ที่ 21 (ระหว่างวันที่ 19 - 25 พฤษภาคม 2561)

สรุปสถานการณ์โรคระบาดสัตว์ ประจำสัปดาห์ที่ 21 (ระหว่างวันที่  19 - 25 พฤษภาคม 2561)