สรุปรายงานสถานการณ์โรคระบาดสัตว์ประจำสัปดาห์ที่ 22 (วันที่ 26 พฤษภาคม- 1 มิถุนายน 2561)

สรุปรายงานสถานการณ์โรคระบาดสัตว์ประจำสัปดาห์ที่ 22 (วันที่ 26 พฤษภาคม- 1 มิถุนายน 2561)