สรุปรายงานสถานการณ์โรคระบาดสัตว์ประจำสัปดาห์ที่ 23 (วันที่ 2 - 6 มิถุนายน 2561)

สรุปรายงานสถานการณ์โรคระบาดสัตว์ประจำสัปดาห์ที่ 23 (วันที่ 2 - 6  มิถุนายน 2561)

สรุปรายงานสถานการณ์โรคระบาดสัตว์ประจำสัปดาห์ที่ 23 (วันที่ 2 - 6  มิถุนายน 2561)