สรุปรายงานสถานการณ์โรคระบาดสัตว์ประจำสัปดาห์ที่ 24 (วันที่ 9 - 15 มิถุนายน 2561)

สรุปรายงานสถานการณ์โรคระบาดสัตว์ประจำสัปดาห์ที่ 24 (วันที่ 9 - 15  มิถุนายน 2561)