สรุปรายงานสถานการณ์โรคระบาดสัตว์ประจำสัปดาห์ที่ 25 (16-22 มิถุนายน 2561)

 

สรุปรายงานสถานการณ์โรคระบาดสัตว์ประจำสัปดาห์ที่ 25 (16-22 มิถุนายน 2561)