สรุปรายงานสถานการณ์โรคระบาดสัตว์ประจำสัปดาห์ที่ 27 (30-6 กรกฎาคม 2561)

 

สรุปรายงานสถานการณ์โรคระบาดสัตว์ประจำสัปดาห์ที่ 27 (30-6 กรกฎาคม 2561)