เรื่องเด่น

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดตามเอกสารแนบ
ผลการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาล
โครงการฝึกอบรม หลักสูตร การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการนำเข้าเชื้อไวรัสปากและเท้าเปื่อยเข้าพื้นที่ปลอดโรคในภาคตะวันออก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาล
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสัตวบาล จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดตามเอกสารแนบ
สำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ ได้รับรางวัลที่ 2 โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อม ในการทำงานด้วยกิจกรรม 5 ส. ประเภทหน่วยงานส่วนกลาง
ขอความร่วมมือรายงานการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและทำหมันสุนัขแมว(แบบฟอร์ม)
ส่อง Lab ตรวจโรคพิษสุนัขบ้า
ข้อมูลบริษัทผู้จำหน่ายวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในปัจจุบัน
การประชุมนายสัตวแพทย์ด้านสุขภาพสัตว์ทั่วประเทศ รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 7 - 9 ก.พ.2561
การประชุมนายสัตวแพทย์ด้านสุขภาพสัตว์ทั่วประเทศ
การทำประชาพิจารณ์ “ร่างกฎกระทรวงกำหนดระบบการป้องกันและควบคุมโรคระบาดตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558"
โครงการการเฝ้าระวังควบคุมโรคไข้หวัดนกในเป็ดไล่ทุ่ง การขึ้นทะเบียนเป็ดไล่ทุ่ง
โครงการรณรงค์ทำวัคซีนป้องกันโรคในไก่พื้นเมือง ครั้งที่ 1/2560
ฟาร์มปลอดโรค 2559
แบบสำรวจการบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อในสถานพยาบาลสัตว์ กรุงเทพมหานครจัดทำหัวข้อตามคู่มือแนวทางการพัฒนาสถานบริการการสาธารณสุขให้ได้มาตรฐานฯ(ครั้งที่ 1 : สิงหาคม 2559)
การประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VDO Conference) เพื่อติดตามและรับทราบปัญหางาน DHHU
สเปมเมล์อาจมีไวรัสแอบแฝง