การทำประชาพิจารณ์ “ร่างกฎกระทรวงกำหนดระบบการป้องกันและควบคุมโรคระบาดตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558"

 

การทำประชาพิจารณ์

 

“ร่างกฎกระทรวงกำหนดระบบการป้องกันและควบคุมโรคระบาดตามมาตรา 7

 

แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558


กำหนดระยะเวลาตั้งแต่วันที่  1 - 31 สิงหาคม 2560


 

โดยท่านสามารถเลือกหมวดที่ท่านต้องการตอบได้ทุกหมวด หรือเฉพาะบางหมวดก็ได้

 

หมวด ๑ ระบบป้องกันและควบคุมโรคในโคนม


หมวด ๒ ระบบป้องกันและควบคุมโรคในโคเนื้อ กระบือ แพะ แกะ

หมวด ๓ ระบบการป้องกันและควบคุมโรคในสัตว์ปีก ประเภท ไก่ นก เป็ด ห่าน

หมวด ๔ ระบบป้องกันและควบคุมโรคในสุกร หรือ หมูป่า

 

หมวด ๕ ระบบป้องกันและควบคุมโรคในสุนัขและแมว

 

หมวด ๖ ระบบป้องกันและควบคุมโรคในม้า

 

หมวด ๗ ระบบป้องกันและควบคุมโรคในช้าง