สำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ ได้รับรางวัลที่ 2 โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อม ในการทำงานด้วยกิจกรรม 5 ส. ประเภทหน่วยงานส่วนกลาง

 

สำนักควบคุม ป้งอกัน และบำบัดโรคสัตว์ ได้รับรางวัลที่ 2

โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อม ในการทำงานด้วยกิจกรรม 5 ส. ประเภทหน่วยงานส่วนกลาง

1525

1521

1523