โครงการฝึกอบรม หลักสูตร การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการนำเข้าเชื้อไวรัสปากและเท้าเปื่อยเข้าพื้นที่ปลอดโรคในภาคตะวันออก

เอกสารประกอบ

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการนำเข้าเชื้อไวรัสปากและเท้าเปื่อยเข้าพื้นที่ปลอดโรคในภาคตะวันออก

PPT Qualitative risk analysis

โปรแกรมที่ใช้คำนวนวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ

ลักษณะข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ

ใบตอบรับ

ตารางการฝึกอบรม