งานวันมหิดล และ วันป้องกันโรคเรบีส์ (พิษสุนัขบ้า) โลก ๒๕๕๘ ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

 

poster rabies

Salaya map