รายงานการจ้างเหมาบริการงานตรวจป้องกันโรคสัตว์ในระดับตำบล และอำเภอ

http://dcontrol.dld.go.th/dcontrol/index.php/manage/581-spoc