รายละเอียดตัวชี้วัดรายบุคคลของผู้บริหารสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของปศุสัตว์จังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ.2559

 

kpi2014

http://dcontrol.dld.go.th/dcontrol/index.php/plan/2555/588-2559