ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมด้านระบาดวิทยาระยะสั้น 1st Module 2016 : Basic Epidemiology and Surveillance Data Analysis รุ่นที่ ๔ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

กรมปศุสัตว์ได้จัดทำโครงการพัฒนานายสัตวแพทย์นักระบาดวิทยาภาคสนาม (Field Epidemiology Training Program for Veterinarian : FETPV) ซึ่งภายใต้แผนโครงการดังกล่าวกำหนดให้มีจัดฝึกอบรมด้านระบาดวิทยาระยะสั้น 1st Module 2016 : Basic Epidemiology and Surveillance Data Analysis รุ่นที่ ๔ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ให้กับนายสัตวแพทย์ของประเทศไทยและในภูมิภาคเอเซีย ในการนี้ขอประชาสัมพันธ์ให้นายสัตวแพทย์ที่มีความสนใจ หากมีความประสงค์ที่จะเข้าร่วมการฝึกอบรมขอให้ส่งแบบตอบรับมายังศูนย์พัฒนาระบบงานระบาดวิทยาทางสัตวแพทย์ สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ ภายในวันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2559 ทางโทรสารหมายเลข 0 2653 4921 หรือทางอีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. เพื่อทำการคัดเลือกต่อไป >>>DOWNLOAD<<<

หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถาม สุจิรา 02-653-4444 ต่อ 4142/4143