การประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VDO Conference) เพื่อติดตามและรับทราบปัญหางาน DHHU

เรียน ปศุสัตว์เขต 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8

สคบ.ขอเชิญประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VDO Conference) เพื่อติดตามและรับทราบปัญหางาน DHHU ในวันที่ 21 มิถุนายน 2559 เวลา 09.30 น.
ห้องประชุม " dwarroom " ทั้งนี้ ขอให้แจ้งจังหวัดที่มีหน่วย DHHU และหน่วย DHHU เข้าร่วมประชุมในวัน เวลา ดังกล่าวด้วย จักขอบคุณยิ่ง
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

วีดีโอสาธิตการใช้งาน Ginconference