แบบสำรวจการบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อในสถานพยาบาลสัตว์ กรุงเทพมหานครจัดทำหัวข้อตามคู่มือแนวทางการพัฒนาสถานบริการการสาธารณสุขให้ได้มาตรฐานฯ(ครั้งที่ 1 : สิงหาคม 2559)