ฟาร์มปลอดโรค 2559

ฟาร์มปลอดโรคปากและเท้าเปื่อยในสุกร 2559

ชื่อฟาร์ม เบอร์โทรศัพท์ บ้านเลขที่ หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด
พระแก้วฟาร์ม 085-9802554 65/1 1 พระแก้ว ภาชี พระนครศรีอยุธยา
ลำพึงฟาร์ม 083-8468548 52/5 5 โคกตูม เมืองลพบุรี ลพบุรี
บรรจงฟาร์ม 086-0128104 10/1 5 โคกตูม เมืองลพบุรี ลพบุรี
พิกุล และฤทัยรัตน์ฟาร์ม 081-9261390 5/1 5 โคกตูม เมืองลพบุรี ลพบุรี
วินัยฟาร์ม 090-7177121 4 5 โคกตูม เมืองลพบุรี ลพบุรี
โสภีร์ฟาร์ม - 2/3 5 โคกตูม เมืองลพบุรี ลพบุรี
บัวทองฟาร์ม 086-1633408 46 1 ช่องสาริกา พัฒนานิคม ลพบุรี
ลพบุรีฟาร์ม 036-776636 57 5 พัฒนานิคม พัฒนานิคม ลพบุรี
สุปราณีฟาร์ม - 84 4 ดีลัง พัฒนานิคม ลพบุรี
ประโลมฟาร์ม - 147 9 โคกสลุง พัฒนานิคม ลพบุรี
สุจินต์ฟาร์ม - 110/2 9 โคกสลุง พัฒนานิคม ลพบุรี
สุชาดาฟาร์ม แอนด์ โค.จำกัด - 65 8 หนองบัว พัฒนานิคม ลพบุรี
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี - 26 4 พัฒนานิคม พัฒนานิคม ลพบุรี
รัฐภูมิฟาร์ม - 268/1 1 ท่าดินดำ ชัยบาดาล ลพบุรี
ระวีฟาร์ม - 255/4 1 ท่าดินดำ ชัยบาดาล ลพบุรี
บ่อทองฟาร์ม 085-9800094 19/2 10 บ่อทอง หนองม่วง ลพบุรี
ทัศนะฟาร์ม - 9 1 หนองมะโมง หนองมะโมง ชัยนาท
พิษณุฟาร์ม - 64 12 หนองมะโมง หนองมะโมง ชัยนาท
กวินวรรณชัยฟาร์ม - 185 4 กุดจอก หนองมะโมง ชัยนาท
ทัศนะฟาร์ม 2 - 122 1 หนองมะโมง หนองมะโมง ชัยนาท
ฟาร์มพระพุทธบาท 081-9469683 129/2 5 บ้านโปร่ง หนองโดน สระบุรี
ฟาร์มแสลงพัน 081-9853963 218 5 แสลงพัน วังม่วง สระบุรี
ฟาร์มคำพราน 1 091-0245107 195 3 คำพราน วังม่วง สระบุรี
ฟาร์มวังม่วง 081-8231728 185 1 คำพราน วังม่วง สระบุรี
ฟาร์มเอสพี 081-8231728 106 2 วังม่วง วังม่วง สระบุรี
ฟาร์มรัตนะ 081-8231728 107 2 วังม่วง วังม่วง สระบุรี
ฟาร์มทีพี 081-8231728 109 2 วังม่วง วังม่วง สระบุรี
ฟาร์มเอที 081-8231728 110 2 วังม่วง วังม่วง สระบุรี
ขวัญอยู่ฟาร์ม - 123 11 ศรีจุฬา เมืองนครนายก นครนายก
สมพงษ์-สำรวยฟาร์ม - 53 11 ศรีจุฬา เมืองนครนายก นครนายก
เสริญฟาร์ม - 63 8 ดงละคร เมืองนครนายก นครนายก
ทองล้วน-โฉมฉาย-อนุชาฟาร์ม - 1 7 นาหินลาด ปากพลี นครนายก
อภิศักดิ์ฟาร์ม 2 - 128 6 บ้านพริก บ้านนา นครนายก
ฟาร์มชุมพวง 085-2508989 137 17 ท่าลาด ชุมพวง นครราชสีมา
บริษัท ไทย-เดนมาร์ค ฟาร์มมิ่ง จำกัด 088-0024882 866 19 หนองสาหร่าย ปากช่อง นครราชสีมา
บริษัท ฟาร์มหมูพันธุ์เซนทาโก จำกัด 081-9294058 363 2 วังไทร ปากช่อง นครราชสีมา
บริษัท เซ็นทาโกฟาร์ม จำกัด (ฟาร์ม๑๕๗) 044-361289 30 5 กลางดง ปากช่อง นครราชสีมา
บริษัท สิทธิภัณฑ์ฟาร์ม จำกัด 086-7188344 221 6 โพนทอง เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
นายยุทธพงศ์ จีรประภาพงศ์ 053-380089 130/1 16 ทาสบเส้า แม่ทา ลำพูน
นายยุทธพงศ์ จีรประภาพงศ์ 053-380089 130/1 16 ทาสบเส้า แม่ทา ลำพูน
พยอมฟาร์ม - 182 15 เขากะลา พยุหะคีรี นครสวรรค์
บุญเลิศฟาร์ม 081-9077230 223 7 อุดมธัญญา ตากฟ้า นครสวรรค์
ปาลิดาฟาร์ม 087-2032040 44 5 โนนเหล็ก เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี
อุทัยปศุสัตว์ฟาร์ม - 109 7 ตลุกดู่ ทัพทัน อุทัยธานี
ฟาร์มวัดโบสถ์ 081-9533150 186/10 4 ทับยายเชียง พรหมพิราม พิษณุโลก
ฟาร์มพิษณุโลก 1 083-0964431 313 4 ดงประคำ พรหมพิราม พิษณุโลก
ฟาร์มพิษณุโลก 2 083-5408754 199 9 หินลาด วัดโบสถ์ พิษณุโลก
ฟาร์มวังทอง 055-394123 80 4 ดอนทอง วังทอง พิษณุโลก
เจริญทรัพย์ฟาร์ม - 28 11 เขาทราย ทับคล้อ พิจิตร
เอกราชฟาร์ม - 219 10 ปากช่อง หล่มสัก เพชรบูรณ์
น้ำผึ้งฟาร์ม - 138 1 หนองกุ่ม บ่อพลอย กาญจนบุรี
บังอรฟาร์ม 089-0383668 31 12 บ่อพลอย กาญจนบุรี
ฤทัยรัตนฟาร์ม 086-1695651 113/5 12 แสนตอ ท่ามะกา กาญจนบุรี
ฟาร์มฐาปนี 092-2721173 195 4 เลาขวัญ เลาขวัญ กาญจนบุรี
นันท์นภัสฟาร์ม 084-7937237 114 9 หนองโสน เลาขวัญ กาญจนบุรี
บริษัท ไทยฟู้ดส์ สไวน ฟาร์ม จำกัด (ฟาร์มไฮบริด) - 99 9 หนองปรือ หนองปรือ กาญจนบุรี
ฟาร์มกาญจนบุรี 089-8953960 85 4 สระลงเรือ ห้วยกระเจา กาญจนบุรี
ฟาร์มเจริญภัณฑ์น้ำโจน 1 035-465229 99/9 10 หนองมะค่าโมง ด่านช้าง สุพรรณบุรี
ฟาร์มเจริญภัณฑ์น้ำโจน 2 035-465229 99/9 10 หนองมะค่าโมง ด่านช้าง สุพรรณบุรี
ฟาร์มเจริญภัณฑ์หนองไผ่ 035-465229 99/9 1 หนองผักนาก สามชุก สุพรรณบุรี
ฟาร์มสุพรรณบุรี - 275 14 จรเข้สามพัน อู่ทอง สุพรรณบุรี

ฟาร์มปลอดโรคปากและเท้าเปื่อยในโคเนื้อ 2559

ชื่อฟาร์ม เบอร์โทรศัพท์ บ้านเลขที่ หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด
บริษัท เอสทีเค ฟาร์ม จำกัด 081-6822147 84/4 6 นาหูกวาง ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์
วรศิลป์ฟาร์ม 089-8854157 536 1 เขาน้อย ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์
ปราณบุรีฟาร์ม 081-8579361 1/5 4 เขาน้อย ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์

ฟาร์มปลอดโรคบรูเซลโลสิสในแพะ 2559

ชื่อฟาร์ม โทรศัพท์ เลขที่ หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด
โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ 087-1067681 - 3 สีบัวทอง แสวงหา อ่างทอง
 ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
คอกแพะคุณศักดิ์ 087-0494833 69 2 หนองยายโต๊ะ ชัยบาดาล ลพบุรี
ฟาร์มแพะ 081-7896012 60/1 4 หนองยายโต๊ะ ชัยบาดาล ลพบุรี
น้องใหม่ฟาร์ม - 274 10 ยางราก โคกเจริญ ลพบุรี
ชมัชฟาร์ม 084-9015447 155 4 ยางราก โคกเจริญ ลพบุรี
ประจักษ์ฟาร์ม - 3 8 ยางราก โคกเจริญ ลพบุรี
สุขประเสริฐฟาร์ม 081-7591095 79 6 วังทอง โคกเจริญ ลพบุรี
พันธุนนท์ฟาร์ม 094-2374584 31 8 โคกแสมสาร โคกเจริญ ลพบุรี
บ้านสวนฟาร์ม 093-3767466 99 6 โคกเจริญ โคกเจริญ ลพบุรี
โพพินฟาร์ม 089-7411364 23 8 โคกเจริญ โคกเจริญ ลพบุรี
เครือวัลย์ฟาร์ม 061-5580219 55 8 ยางราก โคกเจริญ ลพบุรี
สุเพื่อนฟาร์ม 086-1218719 67 6 โคกแสมสาร โคกเจริญ ลพบุรี
แสนสุขฟาร์ม 089-91886864 117 4 โคกแสมสาร โคกเจริญ ลพบุรี
คุณสุขฟาร์ม 089-2031424 301 1 ลำสมพุง มวกเหล็ก สระบุรี
สัมฤทธิ์ฟาร์ม - 82 8 โนนไทย โนนไทน นครราชสีมา
เจริญฟาร์ม - 66 8 โนนไทย โนนไทน นครราชสีมา
สุชาติฟาร์ม 081-8763990 122 4 สายออ โนนไทย นครราชสีมา
ละอองดาวฟาร์ม 087-2395401 98 8 โนนไทย โนนไทย นครราชสีมา
กัมพลฟาร์ม - 35 8 โนนไทย โนนไทย นครราชสีมา
สำรวยฟาร์ม - 64 8 โนนไทย โนนไทย นครราชสีมา
คอกแพะบ้านสวนพิรดา 089-7195833 30 5 กุดชุม กุดชุม ยโสธร
ฟาร์มแพะ 044-810644 103 8 ห้วยไร่ คอนสวรรค์ ชัยภูมิ
เค.ที.ฟาร์ม 081-3029047 165 8 หนองปลิง เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร
ณัฐฑิตาฟาร์ม 087-9143393 74/1 6 คลองลานพัฒนา คลองลาน กำแพงเพชร
สำราญฟาร์ม - 27 4 บึงทับแรต ลานกระบือ กำแพงเพชร
ฟาร์มแพะสมบัติการเกษตร 095-9535938 138 5 น้ำพุ เมืองราชบุรี ราชบุรี
วัฒนชัยฟาร์ม 099-114655 69 3 หนองกวาง โพธาราม ราชบุรี
มั่นคงฟาร์ม 089-9622352 161 6 บางหลวง บางเลน นครปฐม
อลังการฟาร์ม 086-3627863 225 5 หนองหญ้าปล้อง หนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี
หุบสบู่ฟาร์ม 085-7042909 301 8 เขาใหญ่ ชะอำ เพชรบุรี
ลักษณ์ฟาร์ม 086-7683308 206 10 เขาใหญ่ ชะอำ เพชรบุรี
สุณีฟาร์ม 081-0082847 443 8 เขาใหญ่ ชะอำ เพชรบุรี
แฉล้มฟาร์ม 081-1972922 87 6 ไร่ใหม่พัฒนา ชะอำ เพชรบุรี
สมนึกฟาร์ม 085-2937384 214 6 ไร่ใหม่พัฒนา ชะอำ เพชรบุรี
รวยฟาร์ม 081-1952688 2/2 6 ไร่ใหม่พัฒนา ชะอำ เพชรบุรี
สิริพรฟาร์ม 087-8260041 25/1 8 เขาใหญ่ ชะอำ เพชรบุรี
ไพรัชฟาร์ม 087-1691343 111 8 ไร่ใหม่พัฒนา ชะอำ เพชรบุรี
ยอดชายฟาร์ม 083-8880960 371/1 3 ดอนขุนห้วย ชะอำ เพชรบุรี
สุขฤทัยฟาร์ม 092-6606823 50/1 7 อ่าวน้อย เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์
กิตติฟาร์ม 084-3455480 230 4 วังก์พง ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์
ฟาร์มแพะ 085-7927199 157 7 ฉวาง ฉวาง นครศรีธรรมราช
ฟาร์มลี่กี - 74/5 2 ทรายขาว คลองท่อม กระบี่
ด้วงทองคำฟาร์ม 086-2832234 26/2 2 พรุดินนา คลองท่อม กระบี่
วิรัตน์ฟาร์ม 087-2678748 50/1 3 ห้วยน้ำขาว คลองท่อม กระบี่
ดีนฟาร์ม - 14/2 3 ห้วยน้ำขาว คลองท่อม กระบี่
ฟาร์มแพะ - 155/2 5 เชิงทะเล ถลาง ภูเก็ต
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสุราษฎร์ธานี 077-288990 117 9 มะลวน พุนพิน สุราษฎร์ธานี
มาโตฟาร์ม 081-5426418 164  3 ท่าเรือ ท่าแพ สตูล
หมาดฟาร์ม 062-0598247 74/1 8 ท่าแพ ท่าแพ สตูล
มนิตย์ฟาร์ม 089-6545649 72/3 8 ท่าแพ ท่าแพ สตูล
นิติภูมิฟาร์ม 087-2859670 56 8 ท่าแพ ท่าแพ สตูล
ยูโสปฟาร์ม - 67 8 ท่าแพ ท่าแพ สตูล
อิสมาแอนฟาร์ม 080-8621217 39 4 แป-ระ ท่าแพ สตูล
อับดุลมูญีบฟาร์ม 081-6085240 98 2 แป-ระ ท่าแพ สตูล
อีนฟาร์ม 087-4779917 22 5 ท่าเรือ ท่าแพ สตูล
หมีดฟาร์ม 083-5197569 221 2 สาคร ท่าแพ สตูล
ณัฐนันท์ฟาร์ม 082-2656585 1/2 4 สาคร ท่าแพ สตูล
หมัดรอเด็น - 80 2 สาคร ท่าแพ สตูล
จำลองฟาร์ม - 31 6 นิคมพัฒนา มะนัง สตูล
สะมะแอฟาราม - 130 2 ปาล์มพัฒนา มะนัง สตูล
หรอมหลีฟาร์ม - 117/1 1 ทรายขาว โคกโพธิ์ ปัตตานี
ประสิทธิ์ฟาร์ม - 66 3 ช้างให้ตก โคกโพธิ์ ปัตตานี
มูสอฟาร์ม - 56/2 6 ท่าเรือ โคกโพธิ์ ปัตตานี
ดลรอนีฟาร์ม - 23 8 โคกโพธิ์ โคกโพธิ์ ปัตตานี
ฮาหรนฟาร์ม - 67/3 4 ทรายขาว โคกโพธิ์ ปัตตานี
ฟาร์มแพะ - 28/4 4 ป่าบอน โคกโพธิ์ ปัตตานี
ฟาร์มแพะ - 18/3 4 ป่าบอน โคกโพธิ์ ปัตตานี
มะรอกีฟาร์ม - 14/2 5 ป่าไร่ แม่ลาน ปัตตานี
ฟาร์มคอเด - 11/3 2 ป่าไร่ แม่ลาน ปัตตานี
ฟาร์มแพะ - 5/3 2 ม่วงเตี้ย แม่ลาน ปัตตานี
ฟาร์มแพะ - 22 2 น้ำดำ ทุ่งยางแดง ปัตตานี
ฟาร์มแพะ - 97/1 2 น้ำดำ ทุ่งยางแดง ปัตตานี
ฟาร์มแพะ - 73/1 2 น้ำดำ ทุ่งยางแดง ปัตตานี
ฟาร์มแพะ - 66/1 2 น้ำดำ ทุ่งยางแดง ปัตตานี
ฟาร์มแพะ - 72/2 2 น้ำดำ ทุ่งยางแดง ปัตตานี
ฟาร์มแพะ - 147 2 น้ำดำ ทุ่งยางแดง ปัตตานี
บางเก่าฟาร์ม - 19 1 บางเก่า สายบุรี ปัตตานี
โครงการฟาร์มตัวอย่าง - 28/1 7 แป้น สายบุรี ปัตตานี
หลงแดหวาฟาร์ม - 24/1 6 ปะจัน  ยะรัง ปัตตานี
แวสุหลงฟาร์ม - 9 6 เมาะมาวี ยะรัง ปัตตานี
ปรีกีฟาร์ม - 25/1 3 กระโด ยะรัง ปัตตานี
มะรูดิงฟาร์ม - 17/1 5 กอลำ ยะรัง ปัตตานี
แพะพันธุ์นมพระราชทานฟาร์ม - 46/8 2 กะรุบี กะพ้อ ปัตตานี


ฟาร์มปลอดโรค โรคบรูเซลโลสิสในแกะ 2559

ชื่อฟาร์ม โทรศัพท์ เลขที่ หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด
แสนสุขฟาร์ม 084-9186864 117 4 โคกแสมสาร โคกเจริญ ลพบุรี
สุชาติฟาร์ม 081-8763990 122 4 สายออ โนนไทย นครราชสีมา
ฟาร์มแพะ 044-810644 103 8 ห้วยไร่ คอนสวรรค์ ชัยภูมิ
สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์นครวสรรค์ 056-237256 5 13 หนองบัว หนองบัว นครสวรรค์
นายพลกฤษณ์ สุขเกษม 085-4889904 234 7 สวนผึ้ง สวนผึ้ง ราชบุรี
ฟาร์มแกะ - 236 3 เทพกระษัตรี ถลาง ภูเก็ต
ฟาร์มแกะ - 4 3 ปูยุด เมืองปัตตานี ปัตตานี
ฟาร์มแกะ - 183/11 2 ยามู ยะหริ่ง ปัตตานี

 

ฟาร์มปลอดโรคบรูเซลโลสิสในแพะ 2559

ชื่อฟาร์ม โทรศัพท์ เลขที่ หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด
บริษัท ทีเคแครี่โกลด์ จำกัด (สาขาแม่ทา) 053-423344 214 7 ทาปลาดุก แม่ทา ลำพูน
สหกรณ์การเกษตรแม่ทา จำกัด 063-1125746 199 3 ทาปลาดุก แม่ทา ลำพูน

รับรองสถานภาพฟาร์มปลอดโรคทูเบอร์คูโลสิสในโคนม 2559 

ชื่อฟาร์ม โทรศัพท์ เลขที่ หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด
บริษัท ทีเคแครี่โกลด์ จำกัด (สาขาแม่ทา) 053-423344 214 7 ทาปลาดุก แม่ทา ลำพูน
สหกรณ์การเกษตรแม่ทา จำกัด 063-1125746 199 3 ทาปลาดุก แม่ทา ลำพูน