เว็บไซต์กรมปศุสัตว์เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Follow us on Facebook Follow us on YouTube Follow us on Rss

A- A A+

ขอเชิญประชุม Gin conference เตรียมความพร้อมซักซ้อมแผน รูปแบบ Functional Exercise (FEX) ระดับเขต และจังหวัด

เอกสารประกอบการประชุม

  1. ข้อมูลสุกร ปี2562 ระดับความเสี่ยง ASF
  2. เอกสารนำเสนอ
  3. คำสั่งมอบหมายภารกิจ
  4. วีดีโอการประชุม