ประกาศระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดคุณสมบัติของสัตวแพทย์และสารวัตร ตามพรบ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งนายทะเบียนตามพรบ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพรบ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดท่าเข้าและท่าออกตามพรบ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดท้องที่ภาคตะวันออกเป็นเขตควบคุมโรคระบาดชนิดปากและเท้าเปื่อยตามพรบ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดแบบบัตรประจำตัวสัตวแพทย์และสารวัตรตามพรบ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558

ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง กำหนดด่านกักกันสัตว์ตามพรบ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558

ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง การขออนุญาต การออกใบอนุญาต วิธีการนำเข้า ส่งออก หรือนำผ่านราชอาณาจักร ซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์ พ.ศ. 2558

ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการทำลายสัตว์ที่เป็นโรคระบาด หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป้นโรคระบาดหรือสัตว์หรือซากสัตว์ที่เป็นพาหะ ของโรคระบาด พ.ศ. 2558

ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการมีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายที่จำเป็นเท่าที่จ่ายจริงจากเจ้าของสัตว์ เมื่อปรากฏเจ้าของสัตว์ในภายหลัง พ.ศ. 2558

ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการทำเครื่องหมายประจำตัวสัตว์ สำหรับซากสัตว์ที่นำผ่านราชอาณาจักร พ.ศ. 2558

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดสัตว์ชนิดอื่น ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งสัตวแพทย์ ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งสารวัตร ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558

Subcategories