ประกาศระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดคุณสมบัติของสัตวแพทย์และสารวัตร ตามพรบ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งนายทะเบียนตามพรบ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพรบ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดท่าเข้าและท่าออกตามพรบ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดท้องที่ภาคตะวันออกเป็นเขตควบคุมโรคระบาดชนิดปากและเท้าเปื่อยตามพรบ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดแบบบัตรประจำตัวสัตวแพทย์และสารวัตรตามพรบ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558

ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง กำหนดด่านกักกันสัตว์ตามพรบ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558

ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง การขออนุญาต การออกใบอนุญาต วิธีการนำเข้า ส่งออก หรือนำผ่านราชอาณาจักร ซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์ พ.ศ. 2558

ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการทำลายสัตว์ที่เป็นโรคระบาด หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป้นโรคระบาดหรือสัตว์หรือซากสัตว์ที่เป็นพาหะ ของโรคระบาด พ.ศ. 2558

ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการมีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายที่จำเป็นเท่าที่จ่ายจริงจากเจ้าของสัตว์ เมื่อปรากฏเจ้าของสัตว์ในภายหลัง พ.ศ. 2558

ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการทำเครื่องหมายประจำตัวสัตว์ สำหรับซากสัตว์ที่นำผ่านราชอาณาจักร พ.ศ. 2558

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดสัตว์ชนิดอื่น ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งสัตวแพทย์ ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งสารวัตร ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558