ตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 1/2558

1. รายงานแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ตามการประเมินผลการปฏิบัติงาน

2. รายงานแผนผลการพัฒนารายบุคคลตามการวิเคราะห์ความจำเป็นของแผนพัฒนารายบุคคล (IDP)
    1. ความสามารถ/ทักษะ ที่ต้องการพัฒนา
    2. สมรรถนะที่ต้องการพัฒนา

ดาวน์โหลดเอกสาร...

---

รายงานผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 1/2558 การดำเนินการตามตัวชี้วัด