1. โครงการเครือข่ายการมีส่วนร่วมการดำเนินงานเสริมสร้างคุุณภาพชีวิต
  2. แผนกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 - 2559 (05/07/2556)
  3. ทำเนียบเครือข่ายการมีส่วนร่วมการดำเนินงานเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของกรมปศุสัตว์
  4. ตัวอย่างภาพกิจกรรม
  5. รายงานผลการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรกรมปศุสัตว์ ประจำปี 2557 และจัดทำแผนกลยุทธ์ฯ ประจำปี 2558
  6. การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรกรมปศุสัตว์ประจำปี 2558

 รายงานผลการดำเนินการพัฒนาแผนกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพชีวิต สคบ.